Obligacje spółki Ghelamco

Posted by admin on mar 31, 2016 in INNE | 1 comment

Obligacje spółki Ghelamco

Ghelamco Invest Sp. z o.o. – zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji

Spółka Ghelamco Invest Sp. z o.o. poinformowała raportem bieżącym o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego związanego z IV publicznym programem emisji obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 350 mln zł. W ramach programu emisji publicznych obligacji Ghelamco, w ciągu dwunastu miesięcy, wyemitowanych może być maksymalnie 3,5 mln obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł. Emitent zastrzegł jednak, że może zwiększyć maksymalną wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach programu emisji poprzez zmianę uchwał emisyjnych, na których skonstruowany jest program.

Emisje obligacji spółki będą prowadzone w trybie ofert publicznych. Ewentualne emisje w ramach zwiększonej wartości programu emisji obligacji Ghelamco nie będą przeprowadzane w oparciu o zatwierdzony przez KNF prospekt i mają być przeprowadzane w trybie ofert publicznych lub niepublicznych, w zależności od postanowień emitenta.

Ghelamco Invest zamierza się ubiegać o wprowadzenie wyemitowanych w ramach programu obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych lub BondSpot.

Obecnie na Catalyst, zarówno na rynku regulowanym jak i w alternatywnym systemie obrotu, notowanych jest siedemnaście serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 0,6 mld zł i terminach wykupu nie później niż w 2019 roku.

Zabezpieczenie obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Obligacje wyemitowane w ramach IV programu emisji publicznych mają być zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited. Spółka w dniu 2 lutego 2016 poinformowała o zawarciu umowy poręczenia do maksymalnej wysokości 630 mln zł. Poręczenie ma pozostać w mocy do czasu całkowitej spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem, że nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 roku.

Granbero Holdings Limited to cypryjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest jedynym wspólnikiem Emitenta – Ghelamco Invest Sp. z o.o. Granbero Holdings Limited posiada 100% udziałów Emitenta i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta.

Ghelamco Invest sp. z o.o. i Granbero Holdings Limited są podmiotami należącymi do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Ghelamco Group Comm. VA – spółka utworzona zgodnie z prawem belgijskim z siedzibą w Ieper, Belgia.

Działalność emitenta

Grupa kapitałowa, w której podmiotem dominującym jest Ghelamco Group Comm. VA działa na światowym rynku nieruchomości od ponad 30 lat, w tym w Polsce od 25 lat. Grupa Ghelamco należy do wiodących europejskich inwestorów, deweloperów oraz jest generalnym wykonawcą w branży nieruchomości. Działalność Grupy Ghelamco obejmuje wszystkie fazy tworzenia projektów deweloperskich, począwszy od zakupu gruntów, poprzez planowanie i koordynację budowy, aż do sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Emitent – Ghelamco Invest Sp. z o.o. – jest spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu pozyskiwania środków na potrzeby działalności Grupy Ghelamco w Polsce
.

źródło : Informacje o obligacjach skarbowych

Related posts:

  1. Obligacje skarbowe

Leave a Reply